Trường Cao Y tế Khánh Hòa

Trụ sở:  4/1A Lê Đình Quản, TP Thủ Đức
Điện thoại:  0982362606
Email:  chipchipsoft@gmail.com
Website:  http://chipchipsoft.com
Facebook:  https://www.facebook.com/chipchipsoftcom