Trường Cao Y tế Khánh Hòa

Trụ sở:  84 Quang Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:  02583.521171
Email:  cdyt@khanhhoa.gov.vn
Website:  https://cyk.edu.vn/
Facebook:  https://www.facebook.com/chipchipsoftcom