7/15/2022 4:56:46 PM

Thông báo bắt đầu nhận đăng ký phòng từ túc xá từ năm học 2022 cho tất cả sinh viên nhà trường

Thông báo bắt đầu nhận đăng ký phòng từ túc xá từ năm học 2022 cho tất cả sinh viên nhà trường Thông báo bắt đầu nhận đăng ký phòng từ túc xá từ năm học 2022 cho tất cả sinh viên nhà trường Thông báo bắt đầu nhận đăng ký phòng từ túc xá từ năm học 2022 cho tất cả sinh viên nhà trường

Thông báo bắt đầu nhận đăng ký phòng từ túc xá từ năm học 2022 cho tất cả sinh viên nhà trường